IRライブラリ │ 投資家情報 │ 山一電機

決算短信

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末
令和02(2020)年3月期 PDFPDF:175KB PDFPDF:184KB    
平成31(2019)年3月期 PDFPDF:172KB PDFPDF:186KB PDFPDF:187KB PDFPDF:234KB
平成30(2018)年3月期 PDFPDF:491KB PDFPDF:470KB PDFPDF:170KB PDFPDF:223KB
平成29(2017)年3月期 PDFPDF:475KB PDFPDF:499KB PDFPDF:524KB PDFPDF:635KB
平成28(2016)年3月期 PDFPDF:236KB PDFPDF:249KB PDFPDF:480KB PDFPDF:672KB
平成27(2015)年3月期 PDFPDF:244KB PDFPDF:248KB PDFPDF:238KB PDFPDF:348KB
平成26(2014)年3月期 PDFPDF:234KB PDFPDF:245KB PDFPDF:244KB PDFPDF:554KB
平成25(2013)年3月期 PDFPDF:223KB PDFPDF:249KB PDFPDF:226KB PDFPDF:590KB
平成24(2012)年3月期 PDFPDF:216KB PDFPDF:229KB PDFPDF:222KB PDFPDF:599KB
平成23(2011)年3月期 PDFPDF:121KB PDFPDF:244KB PDFPDF:245KB PDFPDF:485KB
平成22(2010)年3月期 PDFPDF:128KB PDFPDF:131KB PDFPDF:134KB PDFPDF:347KB
平成21(2009)年3月期 PDFPDF:193KB PDFPDF:142KB PDFPDF:134KB PDFPDF:355KB
平成20(2008)年3月期       PDFPDF:434KB
平成19(2007)年3月期       PDFPDF:187KB
平成18(2006)年3月期       PDFPDF:108KB
平成17(2005)年3月期       PDFPDF:107KB
平成16(2004)年3月期       PDFPDF:93KB
平成15(2003)年3月期       PDFPDF:97KB
平成14(2002)年3月期       PDFPDF:83KB

決算説明会資料

第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末
令和02(2020)年3月期 PDFPDF:1.47MB PDFPDF:1.57MB    
    平成31(2019)年3月期 PDFPDF:363KB PDFPDF:753KB PDFPDF:268KB PDFPDF:3,712KB 
    平成30(2018)年3月期 PDFPDF:363KB PDFPDF:363KB PDFPDF:1,084KB PDFPDF:2,035KB
平成29(2017)年3月期    PDFPDF:924KB  PDFPDF:924KB PDFPDF:672KB
平成28(2016)年3月期    PDFPDF:443KB   PDFPDF:1464KB
平成27(2015)年3月期   PDFPDF:364KB   PDFPDF:1240KB
平成26(2014)年3月期   PDFPDF:134KB   PDFPDF:128KB
平成25(2013)年3月期   PDFPDF:113KB   PDFPDF:120KB
平成24(2012)年3月期   PDFPDF:154KB   PDFPDF:126KB
平成23(2011)年3月期   PDFPDF:283KB   PDFPDF:192KB

有価証券報告書

  第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末
令和02(2020)年3月期 PDFPDF:83KB PDFPDF:101KB    
平成31(2019)年3月期 PDFPDF:84KB PDFPDF:105KB PDFPDF:89KB PDFPDF:501KB
平成30(2018)年3月期 PDFPDF:107KB PDFPDF:125KB PDFPDF:101KB PDFPDF:498KB
平成29(2017)年3月期 PDFPDF:101KB PDFPDF:116KB PDFPDF:106KB PDFPDF:503KB
平成28(2016)年3月期 PDFPDF:105KB PDFPDF:121KB PDFPDF:106KB PDFPDF:493KB
平成27(2015)年3月期 PDFPDF:102KB PDFPDF:122KB PDFPDF:100KB PDFPDF:480KB
平成26(2014)年3月期 PDFPDF:89KB PDFPDF:123KB PDFPDF:114KB PDFPDF:454KB
平成25(2013)年3月期 PDFPDF:86KB PDFPDF:103KB PDFPDF:93KB PDFPDF:427KB
平成24(2012)年3月期 PDFPDF:325KB PDFPDF:100KB PDFPDF:91KB PDFPDF:426KB
平成23(2011)年3月期 PDFPDF:403KB PDFPDF:398KB PDFPDF:397KB PDFPDF:477KB
平成22(2010)年3月期 PDFPDF:397KB PDFPDF:402KB PDFPDF:397KB PDFPDF:486KB
平成21(2009)年3月期 PDFPDF:319KB PDFPDF:373KB PDFPDF:378KB PDFPDF:901KB
過去の有価証券報告書はこちら
  第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末
平成20(2008)年3月期       PDFPDF:832KB
平成19(2007)年3月期       PDFPDF:789KB
平成18(2006)年3月期       PDFPDF:749KB
平成17(2005)年3月期       PDFPDF:513KB
平成16(2004)年3月期       PDFPDF:607KB
平成15(2003)年3月期       PDFPDF:3,557KB
平成14(2002)年3月期       PDFPDF:3,522KB
平成13(2001)年3月期       PDFPDF:2,688KB
平成12(2000)年3月期       PDFPDF:2,676KB
平成11(1999)年3月期       PDFPDF:2,835KB
平成10(1998)年3月期       PDFPDF:2,444KB
平成09(1997)年3月期       PDFPDF:2,123KB
平成08(1996)年3月期       PDFPDF:1,846KB
平成07(1995)年3月期       PDFPDF:1,763KB
平成06(1994)年3月期       PDFPDF:1,879KB

株主のみなさまへ ( 事業報告書 )

  第2四半期 期末
    令和元(2020)年3月期 PDFPDF:1.27MB  
    平成31(2019)年3月期 PDFPDF:2497KB PDFPDF:1.34MB
    平成30(2018)年3月期  PDFPDF:2408KB PDFPDF:2718KB
平成29(2017)年3月期  PDFPDF:2478KB PDFPDF:2478KB
平成28(2016)年3月期  PDFPDF:2350KB PDFPDF:2793KB
平成27(2015)年3月期 PDFPDF:1870KB PDFPDF:1850KB
平成26(2014)年3月期 PDFPDF:1334KB PDFPDF:1275KB
平成25(2013)年3月期 PDFPDF:1129KB PDFPDF:1197KB
平成24(2012)年3月期 PDFPDF:1536KB PDFPDF:1259KB
平成23(2011)年3月期 PDFPDF:2829KB PDFPDF:1921KB
平成22(2010)年3月期 PDFPDF:1972KB PDFPDF:3422KB
平成21(2009)年3月期 PDFPDF:1971KB PDFPDF:2238KB